Nieuw:
Zelfstandige Directe Garantie

Voor marktbare leverancierskredieten die bij private verzekeraars worden verzekerd, is er soms minder bereidheid bij banken om deze te financieren. Als een financier niet kan worden gevonden, dan kan Atradius DSB hierin een rol spelen met de Zelfstandige Directe garantie.

Normaal gesproken biedt het instrumentarium van Atradius DSB voldoende houvast voor exporteurs om hun transacties te financieren bij banken en investeerders. Soms zijn er echter situaties waarbij de bank niet mee wil werken. Hiervoor zijn twee oorzaken:

1) De wissels kunnen op basis van de kredietstatus van de private verzekeraars niet door de bank voor een redelijk bedrag verdisconteerd worden.

2) Bij kleinere leverancierskredieten staat de hoeveelheid werk van de bank niet in verhouding tot de marge van de bank.

Hierdoor zullen exporteurs de leverancierskredieten op eigen balans moeten nemen. Een additionele directe garantie van de Nederlandse staat maakt het dan mogelijk om deze wissels alsnog financierbaar te maken. Het kredietrisico is namelijk al afgedekt in de private verzekeringsmarkt (PRI) en daardoor heeft de zelfstandige directe garantie dus als enig doel het leverancierskrediet financierbaar te maken.

Toepassen zelfstandige directe garantie

De PRI-polis en de onderliggende wissel zullen niet verpand worden aan Atradius DSB. Het is aan de bank/exporteur om eventuele claims onder de PRI-polis zelf in te dienen en in dat kader de wissels over te dragen aan de private verzekeraar. Atradius DSB heeft vervolgens een versterkt regresrecht op de exporteur. Hiervoor moet een regresverklaring door de exporteur worden afgegeven.

Gedekt percentage en premie

De premie wordt berekend op basis van de rating van de exporteur en volgt de methode van de zelfstandige contragarantie. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de afgifte van een zelfstandige directe garantie, te weten de volgende:

  • Er is een verklaring van de debiteur dat de levering geheel voltooid is;
  • De onderliggende transactie moet voldoen aan de OESO-regels;
  • De regels ten aanzien van toetsing op het gebied van omkoping, nationaal bestanddeel, moraliteit, en ontbreken van risicodracht zijn van toepassing;
  • In het geval van een minder goede kredietstatus van de exporteur dient er een mogelijkheid te zijn dat Atradius DSB als ‘loss payee’ (de begunstigde van de uitkering onder de polis) onder de PRI-polis wordt opgenomen.
  • De directe garantie wordt uitgereikt aan de bank die de wissels in disconto heeft genomen.


Voorbeeld:

De exporteur verzekert het kredietrisico bij de private verzekeraar. De buitenlandse afnemer geeft op haar beurt de wissel (schuldbekentenis) aan exporteur. Exporteur geeft een eigen wissel aan de betrokken bank (de ‘betalingscondities’ van deze wissel zijn exact hetzelfde). De bank neemt de laatste wissel in disconto. ADSB geeft voor 100% een Zelfstandige Directe Garantie aan de bank en Atradius DSB heeft 100% regres op exporteur. In principe kunnen er zich twee situaties voordoen:


1) De afnemer komt haar verplichtingen na, maar exporteur niet, oftewel: exporteur sluist niet door naar de bank (de tweede wissel van de exporteur aan de bank wordt niet gehonoreerd). De bank zal claimen onder de Zelfstandige Directe Garantie en Atradius DSB zal regres halen bij exporteur.


2) Als debiteur haar verplichtingen niet nakomt, dan moet exporteur haar wissel aan de bank nog steeds honoreren. Als exporteur dit niet doet, dan claimt de bank onder de Zelfstandige Directe Garantie en Atradius DSB zal regres halen bij exporteur. In dit laatste geval zal exporteur wel claimen onder de PRI-polis die veelal 90% vergoedt.


Rogier Lammers

Senior Export Credit Specialist

Lees nu meer over Haagse Zaken