Stakeholderbijeenkomst 2019


Vergroening van de exportkredietverzekering

Op donderdag 26 september jongstleden heeft de jaarlijkse EKV-stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden. Er waren meer dan 50 aanwezigen, waaronder exporteurs, NGO’s, banken en andere belangenorganisaties, om met elkaar het gesprek aan te gaan over de ‘vergroening van de exportkredietverzekering’. Astrid Bronswijk, hoofd Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties van het ministerie van Financiën, opende de bijeenkomst en sprak de hoop uit op een constructieve discussie.


Staatssecretaris van Financiën Menno Snel was tijdens de bijeenkomst aanwezig voor een keynote toespraak. Hij gaf direct duidelijkheid over het belang van de ekv voor de Nederlandse economie. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat de ekv in Nederland jaarlijks voor 17.000 arbeidsjaren zorgt. Een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, die met de huidige groeicijfers robuust kan worden genoemd. Dit ondanks de geopolitieke onrust voortkomend uit de onzekerheid van de Brexit, toenemende handelsspanningen, en afnemende groei uit de landen om ons heen.

De staatssecretaris sprak ook over klimaatverandering en de noodzaak om hierop te acteren en benadrukte het belang om vergroening van de ekv te realiseren en de totale portefeuille te verduurzamen. Met mooie transacties zoals een windmolenpark in Taiwan, of zonne-energie voor kleine bedrijven in Afrika zijn de eerste stappen naar een groenere ekv gezet.


Er is dus een duidelijke focus om de portefeuille groener te maken. Dit gebeurt enerzijds door ‘groene’ exporteurs aan te trekken, maar ook door inventarisatie van de activiteiten van bestaande klanten. Hierbij is het uitgangspunt bij het beoordelen van exporttransacties dat we iets extra’s doen voor groen. Zo worden bijvoorbeeld mogelijkheden onderzocht voor verruiming van groene projectfinanciering, of flexibilisering van de acceptatiecriteria voor kleine groene deals.

Bert Bruning, directeur van Atradius Dutch State Business, presenteerde de vergroeningsaanpak van Atradius Dutch State Business. Een van de belangrijkste elementen hierin is het ‘groengehalte' van de verzekerde transacties meetbaar te maken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee sporen van de aanpak van klimaatverandering: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.

De ‘tafel’discussie die hierop volgde werd door Astrid Bronswijk gemodereerd. Het was een open discussie waarbij zowel de exporteurs als de NGO’s alle ruimte kregen om hun visie, ontwikkelingen en standpunten te delen. Zo werd duidelijk dat de meeste exporteurs al intensief bezig zijn met innovatie en duurzame alternatieven, maar dat het kostenplaatje voor afnemer nog steeds de doorslag geeft. In de groene projecten die wel tot stand komen speelt de (lokale) overheid vaak ook een belangrijke rol (bijv. met subsidies). Er moet dus worden gekeken naar de dagelijkse gang van zaken om vergroening te stimuleren.
Daarnaast is het internationale speelveld van belang, want de energietransitie moet internationaal van de grond komen. Welke rol kunnen de Nederlandse overheid en Atradius DSB hierin spelen, en kunnen we samen met andere ECA’s optrekken? Wat kunnen we betekenen als het gaat om vergroening, en hoe moeten we dit insteken? Kan dit bijvoorbeeld door positieve discriminatie van projecten die traditionele oplossingen zouden kunnen verdringen, of moeten we de regels oprekken aan de hand van diverse casussen?


De stakeholderbijeenkomsten hebben als doel een constructieve dialoog te realiseren tussen onder meer de exporteurs en NGO’s. Tijdens die dialoog wordt input gevraagd voor beleids- of productontwikkelingen, of worden die geëvalueerd. Zo werd de discussie afgesloten met het aanbod van zowel exporteurs als NGO’s om Atradius DSB te ondersteunen in de ‘werkgroep groen’.

Guido Minnaert

Marketing Communication Manager

Arjen Walbroek

Senior Environmental & Social Advisor

Lees meer over 'Duurzaam groeien over de grens'