Haagse Zaken

Het ministerie van Financiën presenteert in juli de jaarlijks ekv-monitor. De ekv-monitor biedt het ministerie de kans om de belangrijkste beleidsmatige ontwikkelingen en het financiële resultaat van het afgelopen jaar met de Tweede Kamer te delen. Samen met de bijbehorende aanbiedingsbrief staan we stil bij de ontwikkelingen van het lopende jaar. De twee onderwerpen die centraal staan in de monitor zijn het ondersteunen van de export tijdens COVID-19 en de verdere vergroening van de ekv.

Het aanvullende karakter van de ekv speelt een belangrijke rol om de door COVID-19 getroffen handelsstromen op gang te houden. De bereidheid van verzekeraars om risico te nemen neemt af in tijden van crisis, waardoor exporteurs minder dekking in de private markt kunnen krijgen. In de monitor wordt stilgestaan bij de crisismaatregelen die getroffen zijn om de ontstane onzekerheid bij het exporterend bedrijfsleven te beperken. Gezamenlijk met Atradius DSB zijn er maatregelen getroffen die gericht zijn op het voorzien in de liquiditeitsbehoefte van met name het mkb, het bieden van korte termijn handelsfinanciering (korter dan een jaar), het ondersteunen van toeleveranciers van exporteurs en maatwerk in het landenbeleid. Tot op heden zijn er 78 aanvragen geweest waar de maatregelen van op toepassing zijn. De maatregelen zullen, in lijn met het Europese staatsteunkader, tot eind 2021 van kracht blijven.

Naast de reguliere crisismaatregelen, die direct gerelateerd zijn aan het ekv-instrumentarium, heeft het ministerie in samenwerking met een zevental private kredietverzekeraars een herverzekeringsovereenkomst afgesloten, ter ondersteuning van de kortlopende leverancierskredieten. Door de herverzekering zijn grootschalige limiet intrekkingen als gevolg van COVID-19 voorkomen, waardoor belangrijke business-to-business kredietverlening overeind gebleven is. Door de verbeterde economische vooruitzichten is in overeenstemming met de deelnemende kredietverzekeraars besloten om de herverzekering per 1 juli 2021 te beëindigen.

Het tweede centrale thema in de monitor betreft de verdere vergroening van de ekv. Zo is in navolging van de meetmethodiek groen ook een methodiek ontwikkeld om het fossiele aandeel van de portefeuille inzichtelijk te maken. Aan de hand van deze methodiek worden fossiele transacties ingedeeld aan de hand van brandstoftype (kolen, olie en gas) en hun plaats in de waardeketen (winning, verwerking en gebruik). Uit de analyse op de gehele portefeuille blijkt dat 26 procent van het volume en 17 procent van het aantal polissen, fossiel-gerelateerde transacties zijn.

Verder blijkt uit de analyse dat van het totale bedrag dat in verzekering genomen is in 2020, 49 procent als groen geclassificeerd wordt. Deze forse groei ten opzichte van 2019 (19,7 procent) is het gevolg van enkele zeer grote groene projecten. Het inzichtelijk maken van het fossiele & groene aandeel van de ekv-portefeuille biedt ruimte aan het volgend kabinet om toekomstige maatregelen op het gebied van fossiele transacties gerichter te kunnen nemen. Naast de ekv-monitor brengt Atradius DSB zelf ook nog een jaaroverzicht uit. De documenten samen geven dan ook een compleet beeld van alle ontwikkelingen op het gebied van exportkredietverzekering in Nederland.


Ivan Hartsema - Beleidsadviseur, afdeling EKI, ministerie van Financiën

Contact


Social Media