Invest International en haar visie op duurzaamheid

In dit item vragen we onze klanten en andere stakeholders naar hun visie op duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor hun organisatie en waar kunnen we dat aan terug zien. In deze editie van de Creditnotes kijken we naar Invest International. Invest International ondersteunt Nederlandse bedrijven bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals. Spil van alle activiteiten is het creëren van impact. Naast het vergroten van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. Manager Impact & ESG Anselm Iwundu vertelt meer over het meetbaar maken van impact, de focus op duurzaamheid en de weg vinden in het ESG-landschap.

Allereerst: wat doet Invest International precies?

“Als private onderneming - een joint venture van de Nederlandse staat en ontwikkelingsbank FMO – zijn wij er om de financiële ondersteuning aan het Nederlandse bedrijfsleven te harmoniseren en een efficiëntere inzet van bestaande middelen en subsidies te organiseren. Daarbij geldt ons specifieke mandaat: impact creëren om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te realiseren en het verdienvermogen van de Nederlandse economie te vergroten. Vandaar: ‘Dutch Solutions for Global Challenges’."

Invest International richt zich daarbij op bepaalde sectoren?

”De financiële focus ligt op vijf sectoren waar Nederland goed in is: Water & infra , Klimaat & Energie, Gezondheidszorg, Duurzame Productie en Agri-food. In die sectoren ondersteunen wij Nederlandse bedrijven in elke fase van hun volwassenheid, meestal waar commerciële banken zich terugtrekken omdat de transactie te complex of het risico te hoog is”, aldus Anselm.

Hoe definieert duurzaamheid Invest Internationals ‘license to operate’?

“Ons idee is dat een bedrijf of organisatie de 'license to operate' veiligstelt en bewaakt wanneer duurzaamheidsprincipes daadwerkelijk in hun activiteiten zijn verankerd. Daarom zijn impact- en Environmental, Social and Governance (ESG)-principes in onze bedrijfsstrategie en het besluitvormingsproces voor investeringen geïntegreerd. We werken samen met onze klanten om kansen te benutten voor het creëren van aantoonbare positieve impact met onze investeringen.” “Tegelijkertijd stimuleren we klanten tot het beheersen van de ESG-risico’s waarbij we hen ook helpen. Gelinkt aan het ‘Do no harm’ en ‘Do good’ principe. Vooral in opkomende markten, waarin we de meeste investeringen doen, werken we aan het verkrijgen en behouden van een ‘local license to operate’. Van lokale gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. We zorgen ervoor dat onze investeringen niet in strijd zijn met lokale gewoonten en wetten of negatieve invloed hebben op het gebruik van lokale hulpbronnen.”

Wat adviseer je bedrijven, maar ook banken die hun weg proberen te vinden in het ESG-landschap?

“We realiseren ons dat het ESG-landschap complex is. De verschillende standaarden en een groot aantal vereisten en maatstaven, kunnen leiden tot verwarring en ’ESG-moeheid’. Vooral bij starters en het mkb. Naast het stellen van ESG-eisen aan onze klanten, helpen we hen dan ook verder ontwikkelen met advies, begeleiding en tools. ‘Houd het simpel’ is het devies. Concentreer je eerst opde meest materiële ESG-risico's en maak een concreet actieplan om andere risico's aan te pakken. Bij de beoordeling passen we het evenredigheidsbeginsel toe. We concentreren ons op de meest noodzakelijke vereisten en denken pragmatisch met klanten mee over de beste manier en ondersteuning die nodig is om andere vereisten aan te pakken. Om ze binnen de grenzen van onze risicobereidheid te houden.”

Ook is het slim om in deze op te trekken met andere financiële instellingen en collega-banken?

“Op ESG-gebied is al zoveel werk verzet dat het we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Daarom is afstemming met andere financiële instellingen en soortgelijke organisaties belangrijk. Naast het meeliften op bestaande standaarden en werkwijzen. Dat helpt om elkaar op het juiste ESG-spoor te houden. Voor richtlijnen en standaarden werken wij in lijn met andere financiële instellingen die ook de IFC Performance Standards, OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights toepassen. Voor onze meting van de broeikasgasemissies gaan we uit van de standaarden van de PCAF(Partnership for Carbon Accounting Financials).”

Hoe belangrijk is de rol van de overheid als het gaat om duurzaamheid?

“Die is essentieel. Zonder politieke wil en goed overheidsbeleid loopt de samenleving risico’s dat de klimaatverandering oncontroleerbaar wordt. Zoals we allemaal gelezen hebben, luidde het recente IPCC-rapport opnieuw de noodklok over de gevolgen van klimaatverandering en dat meer actie nodig is. Als investeerders hebben we de overheid nodig voor ondersteuning van impactvolle, groene projecten, langdurige commitment en regelgeving over duurzaamheid. Dit probleem kunnen we alleen samen oplossen, met heldere regelgeving over bijvoorbeeld het beprijzen van negatieve, externe effecten.”

Maar, er zijn nog meer positieve ontwikkelingen?

“Zeker. Waaronder de EU Taxonomie voor duurzame activiteiten, die duidelijke definities voor duurzame activiteiten aanreikt. Zo weten wij als investeerders welke economische activiteiten als ecologisch duurzaam kunnen worden beschouwd. Ook het recente voorstel van de Europese Commissie met een richtlijn voor Corporate Sustainability Due Diligence zien wij als een belangrijke stap.”

Invest International staat synoniem aan het creëren van impact en het realiseren van de Sustainable Development Goals. Om welke SDG’s gaat het?

“Invest International ondersteunt alle 17 SDG's. Door innovatieve en impactvolle projecten en investeringen te financieren willen wij een zinvolle bijdrage leveren aan veel van deze VN-doelen. Het meten van onze impact is vooral gericht op SDG 8 (Eerlijk werk en economische groei) en SDG 13 (Klimaatactie). Naast de bijdrage aan de Nederlandse economie en haar toekomstige verdienvermogen. Onze ambitie is dat twee derde van onze totale gecommitteerde portfolio direct bijdraagt aan SDG 8 of SDG 13.” “Daarnaast, in lijn met Invest Internationals vijf focussectoren, proberen wij bij te dragen aan: SDG 2 (Geen honger), 3 (Goede gezondheid en welzijn), 6 (Schoon drinkwater en sanitair), 7 (Betaalbare en duurzame energie, 9 (Industrie, innovatie en infrastructuur en 12 (Verantwoorde consumptie en productie).”

Tot slot: hoe maak je de impact op de SDG’s meetbaar?

“Voor SDG 8 meten en rapporteren we hoeveel directe- en indirecte banen we ondersteunen in binnen- en buitenland. We proberen ervoor te zorgen dat de banen een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden opleveren, naast gelijke kansen voor vrouwelijke werknemers. We zijn trots dat sinds 2021 al meer dan 90 procent van onze mkb-klanten een leefbaar loon aan hun werknemers betaalt.” Voor SDG 13 richten we ons op het reduceren van onze eigen voetafdruk en het financieren van projecten die broeikasgasemissies vermijden. Onze ambitie is dat een derde van ons gecommitteerde portfolio onder het label ‘green’ valt van ADSB’s Green List.”

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media