De Nederlandse Vereniging van Banken en haar visie op duurzaamheid

In dit item vragen we onze klanten en andere stakeholders naar hun visie op duurzaamheid. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor hun organisatie en waar kunnen we dat aan terug zien. In deze editie van de Creditnotes kijken we naar Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) die de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland behartigt. We spreken met Bas Metz, beleidsadviseur duurzaamheid, focusgebied klimaat en Eva Goebbels, beleidsadviseur duurzaamheid, focusgebied RBC (Responsible Business Conduct) over duurzaamheid bij banken en de rol van de NVB.

Kunnen jullie uitleggen wat de Nederlandse Vereniging van Banken precies doet?

De NVB behartigt de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. We willen graag een bijdrage leveren aan een goed ondernemings-klimaat voor banken, en zorgen voor een gelijk speelveld ten behoeve van eerlijke concurrentie. Dat is in het belang van onze leden en hun klanten. Daarvoor is een goede verbinding nodig tussen de bankensector en de samenleving. Hiervoor gaan wij proactief in gesprek met andere belangen- en brancheorganisaties en wet- en regelgevers, op nationaal en internationaal niveau.

Hoe ziet de NVB duurzaamheid in het algemeen?

Duurzaamheid heeft prioriteit binnen de bankenwereld en de banken werken binnen de NVB gemeenschappelijk pré-competitief aan duurzaamheidsthema’s. Zo nemen de directeuren duurzaamheid van de banken deel aan het Platform Duurzaamheid en zijn veel andere bankcollega’s actief binnen werkgroepen die zich richten op ESG (Environmental, Social & Governance), zoals mensenrechten, klimaatverandering, klimaatrisicobeheer en biodiversiteit. We zien dat duurzaamheid een onderwerp is dat dwars door de hele bank snijdt. Dat wil zeggen dat duurzaamheidsontwikkelingen haar uitwerking hebben op bijvoorbeeld de dienstverlening aan zakelijke klanten, aan hypotheekklanten en het risicobeheer. Zo wordt er aan de toezichtkant de nadruk gelegd op het meewegen van klimaat- en milieurisico’s in het risicobeheer van de bank. Banken gaan in gesprek met hun klanten om te helpen bij de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en in sommige gevallen trekken ze zich terug. De NVB is het platform voor discussie tussen de banken en houdt als politieke antenne alle relevante nationale en Europese ontwikkelingen scherp in de gaten.

Verduurzaming is een van jullie hoofdthema’s. Op dit moment ligt de focus in de media vooral op klimaat. Kun je aangeven hoe jullie dit samen met de banken vormgeven?

De banken hebben in 2019 het Klimaat-commitment getekend. Daarin hebben we als financiële sector afgesproken om onze klimaatimpact in kaart te brengen en klimaatactieplannen op te stellen. Klimaatverandering vormt een risico voor de werkelijke economie, dus het is belangrijk dat bedrijven en particulieren verduurzamen.

De komende tijd is een van de uitdagingen om een integrale benadering te hanteren tussen alle SDG's, die niet alleen kijkt naar klimaat, maar ook naar andere elementen zoals mensenrechten. Wij hebben daarom het Responsible Business Conduct opgezet waar we op klimaat, mensenrechten en biodiversiteit focussen met als uitgangspunt de OESO-richtlijnen. Dit is opvolger van het IMVO Convenant.

Zo kijken we vanuit een overkoepelend platform naar individuele en gezamenlijke projecten en voeren we verder de stakeholderdialoog op deze onderwerpen.

Jullie hebben dus een duidelijk duurzaamheidsprogramma. Toch zijn er natuurlijk ook nog voldoende banken die investeringen hebben lopen in minder duurzame projecten. Gaan jullie daarmee in gesprek om een uniform programma vanuit de bankenwereld te realiseren?

Dit is aan de banken zelf. Op sectorniveau zijn we actief om te kijken hoe banken bij kunnen dragen. De bankensector draagt via het Klimaatcommitment bij aan het Nederlandse Klimaatakkoord en het Klimaatakkoord van Parijs. Banken zijn volop bezig met het vormgeven van hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen. Voor die doelen wordt veelal gebruik gemaakt van Science Based Targets, zodat de klimaatdoelen in lijn zijn met de klimaatwetenschap.

Banken hebben een rol als facilitator en helpen hun klanten te verduurzamen door actief met ze in gesprek te gaan (engagement). In sommige gevallen zal engagement niet de gewenste uitkomst hebben en dan kan een bank ervoor kiezen om zich uit zo’n bedrijf terug te trekken. Het is evident dat er sneller moet worden verduurzaamd en dat is een gezamenlijke taak voor de brede samenleving, waar de overheid, het bedrijfsleven en de financiële sector deel van uitmaken.

De wereldwijde klimaattransitie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Zo’n transitie moet op tijd en in weloverwogen stappen verlopen, in lijn met de wetenschap, om ervoor te zorgen dat we onze economie door een graduele transitie heen helpen en er geen onnodige schade wordt veroorzaakt met een schoksgewijs transitie.

Is overheidsingrijpen belangrijk voor de bankensector als het gaat om ontwikkelingen en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid?

Een goede samenwerking tussen publiek en privaat is hierin onmisbaar. Naast overheidsinitiatieven vanuit bijvoorbeeld Invest NL, verstrekken groenbanken en groene beleggingsfondsen leningen aan duurzame initiatieven in Nederland. Dat moeten we koesteren en er meer werk van maken.

Maar hoeveel succes we ook krijgen in Nederland, er moeten nog grote stappen gezet worden. Zo ondersteunt de NVB het Europese voorstel om te komen tot een brede due diligence verplichting voor Europese bedrijven . Wij vinden het belangrijk dat er op Europees niveau normen worden vastgesteld die een gelijk speelveld tussen bedrijven mogelijk maken en die consistentie en duidelijkheid verschaffen over wat er specifiek vereist is op het gebied van IMVO.

Hebben jullie nog tips voor internationale ondernemers als het gaat om duurzaamheid te integreren in de internationale bedrijfsvoering?

Er gebeurt al veel op dit vlak en dat is natuurlijk heel mooi, maar het blijft een continu proces. We moeten niet vergeten dat het bijzonder is dat we hier in Nederland gezamenlijk aan tafel zitten met NGOs, vakbonden, brancheorganisaties, enzovoorts. Dat is niet overal vanzelfsprekend. We hebben elkaar echt nodig om vooruitstrevende stappen te zetten. Het zijn grote vraagstukken die niemand alleen kan oplossen.

We moeten vooral met elkaar het gesprek aan blijven gaan en inspiratie halen uit bedrijven die pionierswerk hebben verricht. Veel bedrijven hebben al een concrete strategie op duurzaamheid, waar andere bedrijven dan weer van kunnen leren om ook onderdeel van de oplossing te worden.

Contact

info.dsb@atradius.com 020-553 2693

Social Media