Voorwoord

Beste lezer, In deze eerste Creditnotes van 2021 geef ik u graag een update over de ontwikkeling van onze portefeuille in het bijzondere jaar 2020 en over onze organisatie.

De crisismaatregelen van Atradius DSB

Het jaar 2020 is alweer voorbij maar de Covid crisis helaas nog niet. We hebben er allemaal dagelijks mee te maken, zakelijk en privé. Vrijwel direct nadat duidelijk werd dat de impact van het virus groot zou gaan worden, heeft Atradius DSB een steunpakket ontwikkeld voor exporterende bedrijven, hun banken en hun klanten. Daar is in 2020 bij maar liefst 75 aanvragen gebruik van gemaakt. Het populairst was het hogere gedekte percentage bij contragaranties en werkkapitaaldekking. Maar ook werkkapitaal onder de DTIF-faciliteit, dekking van een kortlopende transactie en dekking van een reeds lopende transactie kwamen vaak voor. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden verwijs ik u overigens naar onze website, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd bellen.

Tot nu toe heeft de crisis nog niet tot significante claims geleid. Wel heeft een aantal afnemers gevraagd om een (beperkte) herstructurering van hun lening; meestal ging het daarbij om uitstel van één of twee aflossingstermijnen van een door Atradius DSB gedekte lening. Het aantal aanvragen voor een verzekering was met 336 duidelijk hoger dan vorig jaar (302) en hetzelfde geldt voor het aantal uitgereikte directe polissen en dekkingstoezeggingen: 245 (189).

De financiële resultaten over 2020

De crisis heeft weliswaar tot veel drukte bij Atradius DSB geleid, maar is in de financiële cijfers nog niet zichtbaar. In 2020 werd ruim 72 miljoen aan premies ontvangen (2019: 52 miljoen) en voor 21 miljoen aan schade vergoed (2019: 186 miljoen). Na schadevergoeding werd nog bijna 12 miljoen ontvangen (de zogenaamde reguliere provenuen) (2019: 10 miljoen) en uit regelingen van de Club van Parijs werd bijna 19 miljoen ontvangen (2019: 143 miljoen). Het positieve resultaat kwam daarmee uit op ruim 81 miljoen (2019: 19 miljoen). Daar moeten dan nog wel de kosten van de uitvoering af.

Het totaal uitstaande door Atradius DSB gedekte risico was eind 2020 18,3 miljard Euro (eind 2019: 15,6 miljard). Het is in de huidige situatie moeilijk te voorspellen hoe de resultaten zich in 2021 en daarna gaan ontwikkelen, maar we verwachten wel meer problemen bij afnemers en dus ook meer claims.

Organisatie Atradius DSB

Het is in de afgelopen jaren steeds drukker geworden. Daar zijn allerlei oorzaken voor, zoals: nieuwe producten, meer nieuwe en meer mkb-klanten (die vaak wat meer ondersteuning nodig hebben), hogere eisen aan mvo-beoordelingen, uitgebreidere compliance-checks en veel internationale afstemming. Maar ook de politiek en de ministeries hebben meer behoefte aan informatie als gevolg van belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die hun weerslag hebben in wensen van de Tweede Kamer en de ministeries, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van het mkb. Daardoor ontstond steeds meer druk op de organisatie en de dienstverlening.

Het ministerie van Financiën heeft dat onderkend en heeft ruimte geschapen om een flink aantal nieuwe collega’s te gaan werven. We zijn druk bezig met de werving. Daardoor hopen we niet alleen de nieuwe taken te kunnen uitvoeren, maar ook onze service aan u te verbeteren. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om een reorganisatie door te voeren. Het resultaat daarvan ziet u hieronder in ons nieuwe organogram. De namen in de vakjes zijn van respectievelijk de manager en de deputy manager.

Bert Bruning

Contact


Deel op social media