Haagse Zaken

De wonderlijke wereld van EKI (Exportkredietverzekeringen en Investeringsgaranties)

Weet u nog waarover u zich verwonderde op uw eerste werkdag? Afgelopen september startte ik bij EKI en mijn lijstje met vragen vult zich dagelijks weer aan. Over de hoeveelheid afkortingen bijvoorbeeld, waarvan collega’s soms niet meer weten waar ze eigenlijk voor staan. Over de stroom aan mail waar ik in de cc sta, omdat elk onderwerp raakt aan verschillende beleidsterreinen. Of over het fenomeen multilaterale overleggen waarbij landen eindeloos discussiëren over de toegevoegde waarde van enkele woorden in een zin.

Voordat ik startte bij EKI, kreeg ik de tip mee om op te schrijven wat me opvalt aan de organisatie. De kracht van een nieuwe, jonge beleidsmedewerker is immers haar frisse blik. EKI is een club jonge beleidsmedewerkers, gemotiveerd om exporterend Nederland te helpen. Waar de ene collega denkt vanuit het financieel kader, zorgt de andere dat de juridische details kloppen. Samen met Atradius DSB en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verzinnen mijn collega’s telkens nieuwe ideeën.

Tijdens de coronaperiode werden bijvoorbeeld diverse nieuwe crisismaatregelen in werking gesteld. Voor de binnenlandse markt werkte EKI de Herverzekering Leverancierskredieten uit, met HuLK als vrolijke afkorting. Om exporteurs te beschermen, werd mogelijk gemaakt dat de Staat exportkredieten in verzekering kon nemen met een looptijd korter dan twee jaar. Ook kon de Staat besluiten om een transactie op de overheid van een land te accepteren terwijl de landen-limiet werd overschreden. Om te zorgen dat banken beter in de liquiditeitsbehoefte van exporterende bedrijven konden voorzien, kon de Staat tijdelijk 90 procent dekking bieden op contragaranties en werkkapitaaldekkingen. Dit zijn een aantal voorbeelden van nieuwe initiatieven, maar niet alle ideeën vinden doorgang. Deze moeten immers passen binnen vastgestelde beleidskaders.

Het valt mij verder op hoe complex de wereld van exportkredietverzekeringen (ekv) is. Op zichzelf lijkt de rol van EKI eenvoudig. Voor rekening en risico van de Staat, verzekert Atradius DSB zowel de betalingsrisico’s die samenhangen met export, als de niet-commerciële risico’s die zijn verbonden aan Nederlandse investeringen. Daarmee is de kous echter nog niet af.

Wist u bijvoorbeeld dat Atradius DSB ook koersrisicoverzekeringen aanbiedt? Deze verzekering dekt het risico dat de onderliggende koers ongunstig beweegt voor de exporteur, terwijl het contract nog niet gesloten is, maar de offerte wel ingediend is. Of de investeringsverzekering, bedoeld voor dekking van schade als gevolg van politieke risico’s die voortvloeien uit de investering, de financiering ervan, of de garantie voor de financiering. Zo bestaan er nog acht andere verzekeringen naast de ekv. Althans, op voorwaarde dat ik niet een verzekering over het hoofd zie. Inmiddels begrijp ik waarom het inwerken in de ekv-wereld gemiddeld twee jaar beslaat. Het ekv-dossier behelst daarnaast meer dan premies, dekkingsvoorwaarden en regrescriteria alleen. Zo werkt Nederland binnen de recent opgerichte E3F (Export Finance for Future) coalitie aan vergroening van ekv-dekking en het creëren van een level playing field. E3F is een coalitie van zeven landen, die ernaar streven de ekv-dekking in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs. De coalitielanden willen dit onder meer bereiken door steun aan de fossiele sector te beperken en steun voor groene transacties te vergroten

Nederland organiseert de tweede E3F-conferentie op 24 november. Tijdens de conferentie maken de coalitielanden op ministerieel niveau afspraken over vergroening. De conferentie staat verder in het teken van kennisuitwisseling en dialoog. Kennisuitwisseling op basis van twee paneldiscussies met verschillende onderwerpen, waaronder transparantie in rapportages en opbouw van een duurzame energie-infrastructuur in ontwikkelingslanden. Verder gaan we het gesprek aan met het publiek tijdens meerdere break-out sessies. Ik hoop u digitaal te ontmoeten op de conferentie. Nog meer hoop ik dat de conferentie u laat nadenken over de rol die uw organisatie speelt – en kan spelen – en wat u als individu kunt bijdragen. Want met de verwondering komen de vragen, en met beantwoorden begint de dialoog. Dat vormt de basis voor verandering naar een duurzame toekomst. Ik blijf dus vragen stellen. Doet u mee?


Annelie Kroese - BoFEB-trainee, afdeling EKI, ministerie van Financiën

Contact


Social Media