Geen ekv voor kolen en onconventionele brandstoffen

In 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) toegezegd te werken aan scenario’s voor het in lijn brengen van de exportkredietverzekering met de Overeenkomst van Parijs. Dit betekent naast het stimuleren van groene transacties, ook het uitfaseren van de ekv steun aan fossiele transacties. In mei 2021 informeerde de staatssecretaris de Tweede Kamer met een verkenning in dit kader. De besluitvorming omtrent het afbouwpad voor fossiel voor de ekv ligt bij het volgende kabinet.

Over restricties ten aanzien van kolen, onconventionele winning van olie & gas en het routinematig affakkelen zijn al eerder besluiten genomen. We vinden het belangrijk dat voor onze klanten en belanghebbenden duidelijk is wat hier mee wordt bedoeld. De details zullen binnenkort op onze website worden gepubliceerd. In dit artikel alvast een toelichting vooruitlopend hierop. Wat voor projecten worden in dit kader op voorhand uitgesloten van de ekv?

Kolen Eerder is besloten om geen transacties meer in verzekering te nemen die gerelateerd zijn aan kolen. Op 17 april 2021 is het besluit om te stoppen met kolen gerelateerde transacties verder kracht bijgezet toen Nederland zich aan sloot bij de Export Finance For Future Coalitie (E3F). In het E3F Statement of Principles is samen met Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden onder andere afgesproken geen exportkredietverzekeringen meer aan te bieden voor kolencentrales en direct aan kolen gerelateerde projecten. Inmiddels is op 22 oktober j.l binnen de OESO een akkoord bereikt voor de onmiddellijke uitsluiting van steun voor kolencentrales.

Lees hier meer https://www.oecd.org/newsroom/agreement-reached-at-oecd-to-end-export-credit-support-for-unabated-coal-fired-power-plants.htm

Wat betekent dit concreet voor de ekv? Transacties en/of projecten komen niet in aanmerking voor een exportkredietverzekering indien zij gerelateerd zijn aan steenkool. Het gaat hierbij om zowel de winning, het transport, de verwerking van steenkolen alsmede het gebruik van kolen ten behoeve van elektriciteitsproductie (kolencentrales). Uitzondering hierop is indien steenkool wordt gebruikt als feedstock voor de productie van staal (metallurgisch steenkool). Voor staalproductie bestaat namelijk nog geen duurzaam alternatief. Verder wordt het transport van kolen uitgesloten indien het verwachte droge bulkvolume van een Multi Transport Vehicle (MTV) bestaat uit meer dan 20% kolentransport. Transacties en/of projecten die gerelateerd zijn aan de ontmanteling van steenkolen gerelateerde infrastructuur, zoals het sluiten van kolenmijnen, het hergebruiken en/of herbestemmen van kolencentrales (bijv. voor duurzame energie) komen wel voor verzekering in aanmerking.

Onconventionele brandstoffen

In de recente verkenning ten aanzien van het in lijn brengen van de exportkredietverzekering met de Overeenkomst van Parijs schreef staatssecretaris Vijlbrief dat ten aanzien van olie en gas een onderscheid gemaakt moet worden gemaakt in conventionele en onconventionele methodes van winning van fossiele brandstoffen. Onconventionele fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld schalieolie of schaliegas en teerzandolie. In de Kamerbrief wordt benadrukt dat de ekv niet wordt ingezet voor onconventionele methodes zoals fracking.

Wat betekent dit concreet voor de ekv?

Transacties en/of projecten komen niet in aanmerking voor een exportkredietverzekering indien zij gerelateerd aan de winning van olie en/of gas door middel van fracking en middels teerzandwinning. Verderop in de keten geldt dit ook indien bekend is dat de verwerking, het transport of het gebruik voor een substantieel deel (meer dan 20%) bestaat uit onconventionele fossiele brandstoffen.

Routinematig affakkelen

In november 2020 werd in een Algemeen Overleg door Vijlbrief benadrukt dat projecten waarbij sprake is van ‘routine flaring’ uitgesloten zijn van de ekv. Flaring of affakkelen is het verbranden van gassen die vrijkomen bij aardgaswinning, aardolieproductie en olieraffinage, hoofdzakelijk methaan, ethaan en propaan. Affakkelen is een belangrijke bron van CO2. Incidenteel affakkelen is overigens gebruikelijk in de olie & gas sector als veiligheidsmaatregel omdat overtollige gassen in het systeem een explosies kunnen veroorzaken.

Routinematig affakkelen wordt onder andere door de Wereldbank gezien als een schadelijk voor het milieu en de Wereldbank keurt het daarom af. De Werelbankstandaarden zijn onderdeel van mvo-beleid voor de ekv. Conform de Worldbank EHS Sector Guidelines is routinematig affakkelen alleen toegestaan als er geen alternatieven beschikbaar zijn, zoals het gebruik van het afvalgas als feedstock of andere ander gebruik, en dient zoveel mogelijk voorkomen te worden. Routinematig ontgassen (‘routine venting’) mag in geen enkel geval een alternatief zijn voor routine flaring en wordt conform deze richtlijn reeds in geen geval toegestaan.

Wat betekent dit concreet voor de ekv?

Transacties en/of projecten komen niet in aanmerking voor een exportkredietverzekering indien bekend is dat er sprake is van routinematig affakkelen en/of routinematig ontgassen. Uitzondering hierop zijn transacties en/of projecten waarbij sprake is van routinematig affakkelen indien er geen alternatieven beschikbaar zijn.

Ter afsluiting Momenteel wordt gewerkt aan het formaliseren van het beleid. De uitwerking zal binnenkort op onze website gepubliceerd worden.


Arjen Walbroek - Lead Sustainability Atradius DSB

Contact


Social Media