Atradius Dutch State Business: Een vernieuwd dierenwelzijnsbeleid

Zoals in het mvo-beleidsdocument voor de exportkredietverzekering (ekv) staat omschreven, is het uitgangspunt dat de Nederlandse staat geen transacties in verzekering neemt wanneer er sprake is van onaanvaardbare effecten voor mens, dier en milieu. In het beleidsdocument gingen we echter niet specifiek in op de standaarden die gelden op het gebied van dierenwelzijn.

De ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken en Atradius DSB hechten er waarde aan dat er ook op het gebied van dierenwelzijn een transparant ekv-beleid is. Dit voorkomt bovendien onduidelijkheid bij exporteurs en andere betrokkenen. Daarom is in 2019 in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzocht hoe de reeds gehanteerde dierenwelzijnsstandaarden formeel vastgelegd konden worden in het ekv-beleid.

In de praktijk hanteerde Nederland al het meest strikte dierenwelzijnsbeleid binnen het internationale speelveld. Toch is er ook gekeken naar de mogelijkheden om het beleid nog verder aan te scherpen. Eind 2019 is er een conceptverklaring voorgelegd aan onze stakeholders, waaronder de exporteurs, de banken en de NGO’s. Het was opvallend dat naast de NGO’s zoals World Animal Protection, ook diverse Nederlandse exporteurs duidelijk aangaven dat bepaalde elementen in het beleid wel iets konden worden aangescherpt. Op basis van de ontvangen reacties is de definitieve beleidsverklaring opgesteld.

Dirk Jan Verdonk, World Animal Protection: “Atradius DSB valt zeer te prijzen voor het initiatief van de Beleidsbrief dierenwelzijn en voor het zorgvuldige proces dat daarbij is gevolgd. Het heeft geresulteerd in een aantal betekenisvolle verbeteringen. Dat nu alle leveringen aan de intensieve veehouderij en slachterijen worden geclassificeerd als transacties in een ‘gevoelige sector’ is belangrijk. Dat geldt ook voor de lijst die wrede vormen van diergebruik uitsluit - zoals de productie van angorawol, het dwangvoederen van ganzen en eenden en het fokken van dieren voor bont. Ook stelt ADSB nu expliciet eisen aan de huisvesting voor vleeskippen, zeugen en kalveren conform EU-wetgeving, net als aan veetransport. Dat geeft duidelijkheid die voorheen ontbrak.”

“ADSB valt zeer te prijzen voor het initiatief van de Beleidsbrief dierenwelzijn en voor het zorgvuldige proces dat daarbij is gevolgd. Het heeft geresulteerd in een aantal betekenisvolle verbeteringen. ”

Deze zomer is het vernieuwde dierenwelzijnsbeleid in werking getreden. Na een vergelijkend onderzoek onder exportkredietverzekeraars uit de landen om ons heen, is gebleken dat het Nederlandse mvo-beleid op het aspect dierenwelzijn vooruitloopt op onze collega verzekeraars.

Dirk Jan Verdonk, World Animal Protection: “Toch is er nog veel werk aan de winkel. Er zijn te veel EU-richtlijnen en internationale standaarden die ernstige en grootschalige dierenwelzijnsrisico’s laten voortbestaan. Dit gebeurt onder het mom van ‘strengere eisen zijn niet realistisch’ omdat die het ‘internationale speelveld’ te ongelijk zouden maken. World Animal Protection is het daarmee fundamenteel oneens: er zijn in alle windstreken producenten van dierlijke producten die hogere dierenwelzijnsstandaarden dagelijks in de praktijk brengen. We hopen dat Atradius DSB de beloftes uit hun dierenwelzijnsverklaring ook daadwerkelijk in de praktijk gaat uitvoeren en de komende jaren blijft verbeteren en andere exportkredietverzekeraars kan inspireren haar voorbeeld te volgen.” Bert Bruning, Directeur Atradius DSB: “Wij begrijpen dat het opgestelde beleid voor sommige stakeholders slechts een eerste stap in de goede richting is. Maar de ontwikkelingen naar de toekomst zie ik positief, al zijn deze altijd onderhevig aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Wij zetten ons in voor een vooruitstrevend beleid en in de tussentijd zullen wij er alles aan doen, om ons beleid als voorbeeld te laten dienen voor een nieuwe internationale standaard.”


Marije Hensen, Senior Environmental and Social Advisor

Guido Minnaert, Marketing Communications Manager

Boskalis benut mogelijkheden van domestic cover