Crisismaatregelen Coronacrisis

Zoals u weet heeft het ministerie van Financiën mede namens het ministerie voor Buitenlandse Zaken in samenwerking met Atradius Dutch State Business een aantal verruimende crisismaatregelen op gebied van de exportkredietverzekering (ekv) ingevoerd. Ondanks dat deze crisismaatregelen al een tijdje op onze website staan willen we in dit artikel meer inzicht geven in de toepassing van de verschillende maatregelen. Zo kunnen we handelsstromen blijven bevorderen en bedrijven ondersteunen in deze economisch zware tijden.

Allereerst geldt voor alle maatregelen dat ze van tijdelijke aard zijn en tot het einde van 2020 gelden. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat de crisismaatregelen gebruikt kunnen worden door exporteurs van kapitaalgoederen en diensten en aannemers en ingenieurs die internationaal opereren. Het in verzekering brengen van handelsgoederen zoals sinaasappels of televisies behoort dus niet tot de mogelijkheden. Tenslotte geldt in het bijzonder dat de verruiming niet betekent dat de mvo- en compliance voorwaarden versoepeld worden. Deze blijven toegepast conform het geldende beleid.

Hieronder volgt een kort overzicht betreffende de maatregelen:

1. Het in verzekering nemen van kortlopende exportkredieten

De ekv opereert aanvullend aan de markt. Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat er momenteel sprake is van een acuut markt falen. Daarmee kunnen risico’s die normaliter in de markt ondergebracht worden tijdelijk ook via Atradius DSB door de staat verzekerd worden. Tot het einde van het jaar kunnen alle kortlopende transacties bij ons ter verzekering worden aangeboden. Omdat een hierop betrekking hebbende EU-mededeling omtrent het verzekeren van kortlopende exportkredieten tijdelijk is opgeschort, kan deze maatregel ook toegepast worden op hoge inkomenslanden.

2. Het in verzekering nemen van indirecte exporttransacties

Dit betekent dat de definitie van wat een exporttransactie is ruimer wordt geïnterpreteerd. In overleg met uw accountmanager kunt u bepalen of uw transactie zich voor de ruimere definitie leent.

3. Het verzekeren van toeleveranciers aan exporteurs

Al onze producten, inclusief de werkkapitaaldekking, de contragarantie en de directe garantie voor levering zijn beschikbaar voor toeleveranciers aan exporttransacties. Daarbij zullen wij samen met u in de praktijk vaststellen wat werkbaar is. Voorwaarde is dat het zal gaan om substantiële toeleveranties.

4. Flexibele toepassing van het landenbeleid

Het landenbeleid zal ruimer worden toegepast om meer transacties mogelijk te maken. U bent uitgenodigd om ook transacties die niet voldoen aan het landenbeleid bij ons aan te brengen om te kijken of wij deze toch in verzekering kunnen nemen. Uw accountmanager zal in een vroegtijdig stadium, samen met onze landenrisicospecialisten, beoordelen of uw transactie zich voor deze toepassing leent.

5. Verhogen gedekte percentage werkkapitaaldekkingen en contragaranties

Het maximale gedekt percentage van de werkkapitaaldekking, contragarantie, zelfstandige contragarantie en directe garantie voor levering wordt verhoogd van 80 naar 90 procent. Dit kan worden toegepast op alle nieuwe aanvragen, maar ook voor lopende toezeggingen. De premie die u betaalt voor het product zal worden aangepast aan het hogere gedekt percentage.

6. Fast track goedkeuringsproces

Er wordt een fast track goedkeuringsproces ingericht voor spoedeisende transacties als gevolg van de coronacrisis. In overleg met uw accountmanager wordt bepaald of uw transactie zich voor deze aanpak leent.

In alle gevallen ontvangen wij graag een ondertekend aanvraagformulier van u. Wij zullen vervolgens ons proces op een zo kort mogelijke wijze doorlopen en voorrang geven aan deze spoedeisende transacties om de doorlooptijd tot een minimum te beperken.

7. Diverse verruimingen

Voor de ekv gelden een aantal voorwaarden. Tijdens de crisisperiode wordt flexibeler omgegaan met sommige van deze voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat het vereiste om een aanbetaling van 5% bij in werking treden van een contract te voldoen, vervalt. Uw accountmanager kan voor u nagaan welke verruimingen op uw transactie van toepassing zijn. Zoals hierboven aangegeven geldt dat de mvo en compliance beoordeling op reguliere wijze zal worden gedaan.

8. Werkkapitaal verschaffen aan exporteurs

Voor transacties tot EUR 5 mln. kunnen wij zonder tussenkomst van een bank werkkapitaal verschaffen door middel van een voorschot op een wisselfinanciering. Deze mogelijkheid was er voorheen alleen voor ontwikkelingsrelevante transacties, maar kan nu voor alle transacties die onder het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) of Dutch Good Growth Fund (DGGF) worden gefinancierd. Transacties in vrijwel alle landen kunnen worden gefinancierd onder een van beide fondsen.

We hopen dat bovenstaande uitleg inzicht geeft in de mogelijkheden die we op dit moment kunnen bieden. Mocht u toch nog vragen hebben over een specifieke transactie, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw accountmanager, of mail naar info.dsb@atradius.com.

Stephan Naber, Atradius Dutch State Business

Berend Nix, Ministerie van Financiën

Mirco Goudriaan, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Wereldwijde recessie door corona